Nyhedsbrev 25. marts 2019 med mundtlig beretning fra generalforsamlingen

Generalforsamling

 

Kære alle sammen

 

Allerførst vil vi gerne sige de 65 medlemmer, der var med til at gøre vores generalforsamling til en rigtig god aften, TUSIND tak for opbakningen.

 

Det var et lidt nyt koncept – vi var på en skole, og vores TR’er var praktiske medhjælpere. Også tusind tak til jer for at få det hele til at fungere.

Vi indledte med kaffe og kage samt ”beretnings-bingo”, hvor medlemmerne skulle skrive, hvad de kunne ønske sig, at vores beretning indeholdt. Under selve beretningen skulle de notere sig, om deres ønsker blev opfyldt undervejs, eller om de havde nye ideer/fokuspunkter, som vi skal tage os af.

Vi vil nemlig gerne sikre os, at det vi går og laver, også er i overensstemmelse med det, medlemmerne har brug for.

 

Vores mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget efter en rigtig god debat om temaerne, som er følgende: Kredskontor, Er vi gearet til fremtiden, Kommissionen, Vold og grænseoverskridende adfærd, AMR-året, Aula/læringsplatforme, OK18, Folketingsvalg/justering af skolereformen, øvrige medlemsgrupper, arbejdet med folkeskoleidealet samt fremtiden for MED-systemet. Den er vedhæftet dette nyhedsbrev, så de af jer, der har lyst kan orientere jer i, hvad vi nu skal til at i gang med. Det er nemlig sådan, at den mundtlige beretning sætter kursen for det kommende års arbejde. Derfor er den et rigtig vigtigt dokument, som vi bruger aktivt i løbet af året, og i øvrigt også vores begrundelse for stadig at lave traditionelle generalforsamlinger hvert år.

 

Næste generalforsamling bliver en valggeneralforsamling, og den holdes i Ringsted torsdag d. 19. marts 2020. Vi håber, at I allerede nu vil sætte et kryds i kalenderen, og at endnu flere vil komme og tage del i debatten.

De bedste hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening.

 

Mundtlig beretning 2019

 

Kredskontor: Sidste år besluttede vi at forsøge at sælge halvdelen af vores kredskontor. Det er lykkedes, og det kommer til at betyde en hel del for driften. Vi har brugt rigtig meget tid på at rydde op, smide ud, male, flytte rundt mv, så nu er vi næææsten i mål, og vi tror på, at det bliver rigtig fint. Vi kan stadig holde møder i huset, og vi har alle fået en kontorplads. Intet på kredskontoret har været skiftet ud eller lavet om siden købet af ejendommen i sin tid. Derfor benytter vi nu lejligheden til at få opdateret lidt på inventar, møbler og elektronisk udstyr, så vi kommer nogenlunde på højde med 2019. Overskuddet fra salget bliver i første omgang brugt til byggeri og vedligehold, men ellers er det ikke meningen, at vi skal ”drifte” for pengene. Resten skal vi dels betale skat af, dels udbetale lånet i særlig fond og det overskydende bliver foreløbig anbragt i banken som ”buffer”, til når vi støder på det uforudsigelige. Men vi skal ikke bruge pengene på frikøb, løn mm – det skal kunne hvile i sig selv. Dog vil vi arbejde med et ekstra medlemsarrangement i efteråret, så alle mærker, at vi ikke er lige så økonomisk klemte, som vi har været hidtil. Når vi er kommet i mål med indretningen, laver vi en præsentationsvideo til Insite og vores facebookside, hvor vi viser de ”nye” lokaler frem og fortæller lidt om vores funktioner i hverdagen.

Er vi gearet til fremtiden? Det er foreningens helt store indsatsområde i 2019. Det handler på den helt store klinge om fagbevægelsens fremtid, den nye struktur i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), hvordan vi ser vores opgaver i fremtiden, men også om mere lavpraktiske ting som samarbejde i kredsene og kredsenes strukturer. Det første tager vi i mindre bidder – her er der også medlemstiltag i form af det, vi kalder, ”den involverende fagforening”, der har f.eks. lige været afholdt en medlemskonference, hvor I har haft mulighed for at melde jer til. De praktiske ting har vi allerede taget hul på, og vi tror på, at vores lokale forening nu er økonomisk solid i årene fremover, selvom kommunernes ansættelser af lærere og dermed medlemstallet er svært at spå om.

Kommissionen. Vi har virkelig forsøgt at tale kommissionens arbejde op. Der er også det gamle ordsprog om, at man ikke skal laste halvgjort arbejde, så naturligvis skal vi på fornuftsbasis slå koldt vand i blodet og vente på resultatet. Vi ved også, at de kredse, som er blevet interviewet, har været meget glade for Per B Christensens arbejde, som virker seriøst og reelt. Vi er bare så nervøse for, at der ikke bliver handlet politisk på de anbefalinger, kommissionen kommer med, for når alt kommer til alt, handler det meste om kroner og ører, og det faktum, at folk anbringer deres børn i privatskoler, hvilket på sigt er skidt for folkeskolen. Campusskolen i Ringsted er blevet en del af undersøgelsen, hvor ledere, TR, 4-6 lærere og kredsformanden skal interviewes 3. april.

Vold og grænseoverskridende adfærd: Det ville være dejligt, hvis vi ikke skulle have dette emne med i den fremadrettede mundtlige beretning, for tænkt hvis alle lærere gik på arbejde uden at skulle frygte mødet med en udad reagerende elev. Sådan er det desværre ikke, og det bliver det nok heller aldrig. Men vi skal have fokus på udviklingen, og vi må ikke bare acceptere tingenes tilstand, men fortsat arbejde på at gøre noget ved problematikken.

Som nævnt i den skriftlige beretning, har vi fremadrettet valgt at ændre vores strategi således, at vi retter særligt fokus på de skoler, der er mest udfordret. Såfremt en skole oplever store problemer med vold og grænseoverskridende adfærd, kan TR/AMR tage kontakt til kredsstyrelsen, og så vil vi hjælpe den enkelte skole specifikt med råd, vejledning og i sidste ende kræve handling hos forvaltning og politikere.

Det skal dog understreges, at selvom fokus nu flyttes til de skoler, der er hårdest ramt, så vil vi også fortsat have fokus på vold og grænseoverskridende adfærd generelt.

I den forbindelse er vi nødt til at sige til jer, at det er utrolig vigtigt, at kende reglerne for, hvornår man må ”tage fat” i børn, for vi oplever desværre forældre, som kan finde på at klage over en lærers reaktion, uagtet at deres eget barn har overtrådt reglerne. Så et godt råd er, at I får taget retningslinjerne for den slags op på et møde i MED-udvalget.

AMR året: 2019 er AMR år, hvor Fagbevægelsens Hovedorganisation har iværksat en stor kampagne med fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige indsats for arbejdsmiljøet.

Lokalt indkalder vi i forvejen to gange i løbet af hvert skoleår AMR´erne til møde på kredskontoret.

I år bliver AMR´erne desuden tilbudt deltagelse i temamøde med en arbejdsmiljøkonsulent fra Danmarks Lærerforening, ligesom alle AMR´erne får tilbudt en individuel samtale på egen skole med vores lokale AMR ansvarlig, Jakob, med henblik på at sætte fokus på de lokale udfordringer.

Aula/læringsplatforme: Undervisningsministeriet, KL, skolelederforeningen og DLF har sammen gjort en kæmpe indsats for at få de nye Fælles mål på læringsplatforme igennem. Det er fedt både fordi, det var nødvendigt, og fordi der igen er et reelt samarbejde mellem parterne. Vi følger kommunernes indsatser på området tæt i året, der kommer. Aula er en realitet, og selvom regeringens stressråd anbefalede at afskaffe intra, er det vores overbevisning, at tiden for brevduer og fedtede kontaktbøger er forpasset. Derimod handler det om, hvordan vi bruger de digitale hjælpemidler, vi har fået på en ordentlig måde, og vi vil rigtig gerne være med til at arbejde for en fælles forventningsafstemning mellem forældre, kommuner og lærere på det område.

 

OK18/ Arbejdstid - Sorø. Vi har gjort rede for processen indtil nu i den skriftlige beretning. I denne måned holder vi møde med skolelederne om resultaterne fra skolerunden, og vi håber meget, at vi kan blive enige med dem, så vi samlet kan gå til politikerne om at ønske forbedringer på arbejdstidsområdet. Det er imidlertid en utrolig vanskelig proces, idet skolerne allerede arbejder i meget forskellige retninger, hvilket gør det svært at finde fælles fodslag.

Ringsted: Vi har jo aftalen, men er gået i gang med at sætte fokus på arbejdsmiljøet sammen med skolerne i stedet for. Vi tager på en skolerundtur, hvor vi snakker arbejdsmiljø, og det skal munde ud i, at alle skoler kommer til at samarbejde om kommunens 4. mål, som vi i øvrigt er utrolig glade for, er kommet på dagsordenen – ”læreres og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende”. I det hele taget er kommunens mål (beskrevet i den skriftlige) let at omsætte til praksis, og de er ikke så højtravende, som de nogen gange har været. Helt simpelt kan de oversættes til, at børnene skal være, kloge, glade, de skal gå i folkeskolen og de skal have nogle glade lærere. Og det er vi enige iJ

Folketingsvalg/Justering af skolereform: Det er helt sikkert, at det har været vigtigt for den siddende regering at få klapset en justering af folkeskolereformen af inden et folketingsvalg. De har haft det som et projekt i hele regeringsperioden, og nu er det lykkes. Som sædvanligt er det et politisk kludetæppe, hvor mange har villet sætte deres aftryk, men vi er nu godt tilfredse med, at skoledagen gøres kortere – for vi har i vores kommuner presset citronen lidt rigeligt i forhold til at udnytte §16b. Nu er det helt lovligt. Men at gøre skoledagen kortere er jo ikke ensbetydende med, at der bliver flere resurser til folkeskolen, for resursen fra de overskydende timer skal bruges til noget andet – de resurser som vi vel at mærke aldrig fik ved den underfinansierede skolereform.

Derfor er det super vigtigt, at vi stadig står sammen om at sætte folkeskolen på dagsordenen i den kommende valgkamp, selvom nogen måske vil mene at det er uddebatteret med justeringen af reformen.  Vi går sammen med de andre organisationer om at lave vælgermøder i begge kommuner, hvor vi sætter fokus på velfærden i Danmark. Måske har i lagt mærke til de fælles kampagner allerede?

 

Øvrige medlemsgrupper. Hvis man ikke arbejder i folkeskolen, kan ens interesser godt se ud til at ”drukne” i DLF’s folkeskoletiltag. Det lover vi, at det gør de ikkeJ Faktisk beskæftiger vi os vældig meget med at samarbejde individuelt med TR’erne på ikke-folkeskole-arbejdspladserne, og særlig Michael har stor kontakt til medlemmerne der. Fælles kan det være svært at samle interesserne, men vi vil fortsætte traditionen med at invitere til særskilte arrangementer hos os.

Arbejdet med Folkeskoleidealet, som Birgitte arbejder meget med i pædagogisk forum, har været under opsejling helt tilbage fra foråret 2017. Grunden til overhovedet at lave et sådant, når nu vi i foreningen har et professionsideal, er at alle mulige andre end lige os har en mening om, hvordan folkets skole skal være. Vi der arbejder i skolen hver eneste dag eller i hvert fald har tæt kontakt til folkeskolen, vil også gerne levere et bud på, hvordan den ideelle folkeskole ser ud.

En arbejdsgruppe med medlemmer fra de forskellige forpligtende kredssamarbejder og medlemmer af hovedstyrelsen blev nedsat helt tilbage i 2016. Resultatet er deres arbejde blev behandlet på kongressen i 2017. Grundet OK forhandlingerne i 2018 lå arbejdet med idealet stille og nu er det så taget op igen.

Hvilke områder er så vigtige for folkeskolens dannelse og pædagogiske mening? Indtil videre følgende: Skoleliv og barndom, demokratisk deltagelse, skolens viden og faglighed, verdensborgerskab og globalt udsyn, fællesskab og kultur, forskellighed og overgang, social lighed, et mangfoldigt undervisningsbegreb og sidst men ikke mindst profession og samarbejde.

I idealet ligger der en del centrale dilemmaer, som bør og bliver diskuteret. Jeg vil løseligt nævne: Hvordan vægtningen mellem fagfaglig viden, paratviden og kompetence skal være, at give lige muligheder vs en særlig indsats for at bryde den sociale arv, at opdrage til demokrati og selvstændighed vs lærerstyret undervisning, læring vs undervisning osv. Alt sammen ting, som er spændende at diskutere!

At omtale idealet her på generalforsamlingen er et af de første spadestik til den udbredelse, som skal finde sted i de kommende år. Vi skal sammen finde ud af, hvordan vi arbejder med det, og forhåbentligt kan det på sigt give anledning til en masse spændende debatter rundt om på skolerne. Vi i styrelsen vil i den kommende periode i flere sammenhænge arbejde i dybden med de 9 punkter og se, hvad der kan give mening for os her i kreds 50.

 

Fremtid for MED-systemet: Ledelseskommissionen blev færdig med sine anbefalinger, og her er en af pointerne, at kommunerne skal slanke MED-systemet. De synes kort sagt, at det der medbestemmelse er en opreklameret ting, at tillidsfolkene har for gode vilkår og holder for mange møder. Ledelsen vil hellere bestemme selv. Eller? Sådan skal det måske ikke forstås, men kommunerne er allerede i gang med at tale om det, så her skal vi være opmærksomme, for vi synes selvsagt, at det er den dårligste nyhed, man kan forestille sig. Vi mener derimod, at det er MED-systemet, der er kittet mellem medarbejder og ledelse, og der man kan få tingene til at glide. Vi får ALLE SAMMEN en opgave med at fortælle ledelserne, at det vil vi ikke finde os i. Vi skal nok gøre det på kommunalt plan, men I kan også hjælpe til ude på arbejdspladserne. Det er rigtig vigtigt, at I bakker 100% op om jeres TR og om jeres solidariske og faglige fællesskab på skolerne. Det må aldrig blive den der råber højest og har de mest spidse albuer, som kommer til at sætte dagsordenen. Vi har brug for sammenhold og ordentlighed.

 

Det er en passende salut at afslutte beretningen med, men jeg vil lige benytte lejligheden til at sige jer alle tak for samarbejdet i det gamle år. En særlig tak skal lyde til de afgående tillidsrepræsentanter for deres lange indsats som tillidsrepræsentanter. I har gjort en fantastisk forskel for jeres medlemmer og vi har været rigtig glade for samarbejdet med jer. Samtidig vil vi ønske de nye TR’er velkommen – både de ”gamle” og jeres styrelse vil hjælpe jer godt i gang. 

Næste års generalforsamling afholdes i Ringsted 19. marts 2020

Og med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.

 

 

 

Emner

Målgruppe