Nyhedsbrev August 2020

Kære medlemmer

 

Rigtig meget velkommen tilbage til et nyt skoleår. Vi krydser fingre for, at det bliver et lidt mere ”normalt” skoleår end sidste år. En ekstra velkomsthilsen skal lyde til jer, der er nye i Ringsted-Sorø Lærerforening. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer ude på skolerne, og vi håber I vil finde jer godt tilpas hos os.

 

Efter 7 år med en lov, blev der endelig indgået en aftale om arbejdstid, som nu skal sendes til urafstemning hos jer. TR har allerede været til 2 møder om aftalen, så de er klar til at svare på jeres spørgsmål. Kredsstyrelsen mener, at det vigtigste er, at I træffer jeres beslutning på et oplyst grundlag og ikke kun ud fra alle kommentarerne på de sociale medier – som stikker ud i øst og vest og med rigtig mange misforståelser. Vi satser på god information og opfordrer til en god tone, når man giver sit besyv med på Facebook mm. For det er helt uomtvisteligt, at vores forhandlere har givet alt, hvad de har i sig for et godt resultat. Om resultatet så er godt nok, er op til jerJ. Vi har udarbejdet en ”plus/minus-liste”, som er vedlagt dette nyhedsbrev, hvor vi prøver at kommentere på de ting, som vi ser, er fordele og ulemper.

 

 

Vi aflyste vores generalforsamling i foråret p.g.a. Covid19. Vi har allerede annonceret den nye dato – 16. september klokken 16.30 på Emmaus i Haslev (det samme sted, hvor vi plejer at holde ”Åbent kursus”). Det er en valggeneralforsamling, og da det er rigtig vigtigt for os, at vi laver politisk arbejde på et solidt mandat, håber vi, at I har sat kryds i kalenderen. Det er naturligvis i orden at stille op til kredsstyrelsen på selve generalforsamlingen, men hvis du allerede nu går rundt med en tanke om, at det der politiske arbejde kunne være spændende, så skriv en mail med navn og nummer til Lise liva@dlf.org Så vil hun ringe dig op og sætte dig lidt ind i, hvad arbejdet indebærer. Der kommer en selvstændig indbydelse med tilmelding til arrangementet senere. Det vil blive en ”coronasikret” generalforsamling, da vi er meget opmærksomme på ikke at sprede smitte skolerne imellem, så vi kan ikke være lige så sociale, som vi plejer, men mere herom senere.

 

Skolerne underviser efter folkeskoleloven igen her efter ferien, og nødundervisningen er lagt på hylden. Retningslinjerne, der gælder fra 1. august, kan du læse her: file:///C:/Users/LIVA/Downloads/200619-Retningslinjer-for-grundskoler-samt-ungdoms-og-voksenuddannelser%20(1).pdf  Vi mener, at selvom hverdagen er ”normal” igen, er der flere steder i retningslinjerne, man kan udnytte til at gøre skolehverdagen mere sikker. F.eks. er det muligt at genindføre nødundervisning, hvis det bliver nødvendigt. Desuden er der masser af ”gratis” tiltag man kan gøre rundt omkring på skolerne alt efter de lokale forhold: kiler i dørene, opstilling af borde, ind og udgange til enkelte klasser, frisk luft, udeundervisning, forældre der afleverer børn udenfor skolen mm. Vi håber, I alle tager del i at opfinde og praktisere gode tiltag.

 

Vi opfordrer alle til, at man ved symptomer bliver hjemme og lader sig teste, også selvom man har vigtige opgaver på skolen og nødig vil ligge sine kollegaer til last. Corona er en fælles udfordring, som vi kun kommer til livs ved en fælles indsats.

 

 

Mange sommervarme hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

 

 

Hermed en +/- - liste over elementerne i aftalen set kredsstyrelsens brillerJ

Link til selve aftalen: /media/13654636/aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommunerne_2020.pdf

 

Forbedringer i forhold til lov 409

 

 •          ”Ånden” i aftalen. I 2013 hed det styring, kontrol og mistillid. Nu hedder det samarbejde, tillid og at ”læreren er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen”. Lærerne, TR og kredsen er officielt ”inde i varmen” igen.
 •          Samarbejdet på alle niveauer gøres obligatorisk og forpligtende.
 •         Kommunen forpligtes på at samarbejde med kredsen. Kommunen skal forud for planlægningen af skoleåret udarbejde en skriftlig redegørelse til kredsen, som b.la. indeholder: gennemsnitligt undervisningstimetal, hvor meget tid kommunen vil lægge beslag på i løbet af året (kommunale projekter).
 •          Skoleplan: Ledelsen skal udarbejde et grundlag for ledelsens prioriteter inden planlægning af skoleåret indeholdende uv-timetal, indsatser, opgaver, årsværk, klasselæreropgaver mm.
 •          Elevpauser må ikke tælle som forberedelsestid.
 •          Al forberedelse – også individuel - skal defineres.
 •          Der er ikke længere en definition af, HVOR arbejdet skal udføres (som i lov 409). Det åbner mulighed for fleksibel arbejdstid. Tilstedeværelse drøftes med TR.
 •          Skoleledernes stemme inddrages opad i systemet og der skal være formelt samarbejde mellem skoleledergruppe og TR-gruppe, forvaltning/kreds.
 •          Det er igen muligt at tale om tid. Tid var et ”forbudt-ord” under lov 409 – man ville kun tale om opgaver.
 •          Lærergruppen inddrages som kollektiv i planlægningen. Der afholdes fællesmøde, hvor lærerne som gruppe kan kvalificere planlægningen. (Modsat nu hvor det kun er den enkelte, der har krav om dialog om egen opgaveoversigt)
 •          Fuld pensionsoptjening, hvis man som 60- årig vælger selv at finansiere 175 timers nedsat arbejdstid. (Det var tidligere kun en overgangsordning for de ældste lærere)
 •          Arbejdstiden opgøres hver 3. måned.
 •          Mulighed for at indgå lokale kommuneaftaler som supplement til den centrale aftale.

Hvis samarbejdet ikke fungerer på kommuneniveau, kan man søge bistand centralt. Hvis det ikke fungerer på skoleniveau, kan man søge bistand i kreds/kommune. Det er altså en aftale, der kan ”støttes ret” på, og der kan rejses sager i arbejdsretten (selvom det naturligvis ikke er ønskværdigt)

 

 

 

Kunne være bedre-elementer

 •          Alle opgaver skal på opgaveoversigten, men de kommer kun på med tidsfastsættelse, hvis de tager mere end 60 timer. Det betyder, at hvis man har flere opgaver under 60 timer, skal man drøfte, hvor meget den slags opgaver fylder og ”regne baglæns” for at få regnestykket til at gå op. Forhandlerne ville gerne have haft en mindre ”bagatelgrænse”. Eventuel resttid skal også stå på oversigten.
 •          TR er en nøgleperson, men skal stadig bare have ”nødvendig tid”. Dog skal tiden defineres, da TR-opgaven tager mere end 60 timer.
 •          Kompetenceudvikling er ikke med.
 •          Forhandlerne ville gerne have haft skarpere formuleringer om nyuddannede lærere – formuleringerne her er ”fluffy”.
 •          Lejrskole som hidtil – de sidste 10 timer tæller ikke fuldt ud.
 •          Intet centralt max-timetal og ingen central faktor på forberedelse. Det er der dog heller ingen, der har stillet nogen i udsigt – det var ikke et krav fra starten, idet det ville komme til at betyde forringelse af nuværende forhold i nogle kommuner. (F.eks. Ringsted med et max-timetal på 26 – det ville nogle kommuner aldrig få råd til)
 •          Forbedringerne er i forhold til lov 409. I vores kommuner har vi aftale/forståelsespapir. Det vil derfor være forskelligt, hvordan det enkelte medlem oplever forbedringer.
 •          Vi skal stadig selv betale de 175 timers aldersreduktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner

Målgruppe