Nyhedsbrev november - valg 2021

Kære medlemmer

 

Hermed en ”valg-edition” af vores medlemsbrev til jer.

 

Måske har I set vores læserbrev i avisen? Ellers er det at læse på vores facebookside.

 

Vi har skrevet til alle de politiske partier i vores kommuner og spurgt til deres visioner for den lokale folkeskole. Vi havde egentlig bedt om 150 anslag, for at I også skulle kunne orke at læse det, men så få ord indeholder ingen politikere 😉, så vi har valgt ikke at beskære deres indlæg. Nyhedsbrevet bliver derfor noget længere denne gang.

 

Herunder er indsat de indlæg, vi har fået retur. Vi synes, det er værd at bemærke, hvem der prioriterer at skrive til os…..

 

 

 

Sorøs politikere:

 

Pia Hviid, Frigængerne:

"At alle børn med udfordringer (med høj såvel som lav indlæringshastighed) støttes og udfordres ud fra deres forudsætninger og udfordringer.

Giv lærerne efteruddannelse i specialpædagogik og kursus i høj begavelse."

 

Sascha Fich, Radikale Venstre:

Sorø Kommunes folkeskoler skal frisættes, så hver enkelt skole kan tilrettelægge undervisning og skoledag med afsæt i børnenes behov.

Bo Mouritzen, Enhedslisten:

Uddannelse har helt afgørende betydning for det enkelte menneskes liv. Folkeskolen er fundamentet for vores uddannelsessystem, og folkeskolen skal være den skole, som forældre vælger til deres børn. For Enhedslisten er Folkeskolen fællesskabets skole, hvor man ud over faglig viden og færdigheder bliver dannet til at være en kompetent medborger og mødes på tværs af sociale skel.

 

Enhedslisten vil styrke folkeskolen og ændre den i en retning, hvor der er tid til faglig fordybelse og udfordring, hvilket giver bedre muligheder for at lære og trives for alle elever.

 

Vi ønsker en folkeskole fri for national og kommunal detailstyring og vil give større indflydelse til den enkelte skoles ansatte, elever og forældre.

 

Det er vigtigt for os, at der afsættes de nødvendige midler, så elever med særlige behov kan få den støtte og hjælp, de har brug for. Ligesom det er vigtigt, at der sikres udviklende rammer for særligt dygtige elever, så deres fulde potentiale udnyttes.

 

Kristiane Nyborg, SF:

Folkeskolen skal være forældres første valg. Alle elever skal opleve at være med i et fællesskab, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Hvor de bliver fagligt dygtige og ikke mindst livsduelige, hele mennesker. Børn skal ikke være skoleparate - skolerne skal være børneparate.

 

Derfor siger SF nej til præstationsræs, målinger og test. Vi har tillid til lærernes faglige vurderinger. SF vil have kortere skoledage og flere timer med to voksen-ordning i 0-4. klasse og to lærer-ordning i 5-9. klasse for at sikre ro, nærvær og inklusion i undervisningen. Der må max være 24 elever i klassen og indeklimaet skal forbedres. Lærere og pædagoger skal have mere forberedelsestid, da det er en grundforudsætning for god undervisning.  SFO’erne skal være med en normering på 10 børn pr. voksen, så alle børn bliver set, hørt og støttet i at få venskaber og være med i fællesskaber.

 

Sofie Ullerup Torpegaard, Det Konservative Folkeparti:

Vi mener, at vi har en god skolekultur, der sikrer lokal forankring, plads til forskellighed – samtidig med at der er valgmuligheder for familierne.

Kompetent og motiverende ledelse og fagligt og socialt kompetente lærere er en forudsætning for en god skole, hvor læring, dannelse og trivsel er grundlaget. (bl.a. pædagogiske pejlemærker)

Vi mener, at børn skal blive så dygtige som muligt – derfor skal vi sikre alsidig undervisning. (f.eks. via tovoksen ordninger, hvor lærerkompetencen er ankeret i klasserummet)

Vi er nysgerrige på, hvordan vi skaber en bedre balance mellem almen og specialundervisningen. (via samarbejde, gennemskuelighed og evt. nye løsninger).

 

Ringsteds poltikere:

 

Klaus Hansen, Venstre:

Alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Folkeskolen skal sikre fagligt gode tilbud til alle børn, uanset om de hører til blandt de fagligt stærke eller fagligt svage elever.

  • Elevernes faglige niveau skal hæves og mindst ligge på landsgennemsnittet i 2023. Alle elever skal have mulighed for at udvikle de kompetencer, der skal til for at gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Elevernes glæde og trivsel i skoledagen skal øges
  • Forældrenes tilvalg af – og engagement i – folkeskolen skal styrkes vedvarende
  • Personalets arbejdsmiljø skal styrkes, herunder samarbejdet med tværsektorielle samarbejdspartnere
  • Kvaliteten af SFO – og samarbejdet mellem skole og SFO – skal styrkes vedvarende

Stadigt flere børn og unge har behov for en særlig indsats. Venstre mener, at det er vigtigt med fleksible løsninger, der giver elever med særlige behov mulighed for at få undervisning tæt på det almene miljø samtidig med, at deres særlige behov tilgodeses.

Andreas Carlsen, Det Konservative Folkeparti

Vi ønsker, at Ringsted Kommunes karaktergennemsnit for afgangselever i folkeskolen samt 10. klasse kommer OVER landsgennemsnittet inden 2025. Det er desværre ikke tilfældet i dag, hvor vi ligger et godt stykke nede på den dårlige halvdel. Vi støtter og har selv været med til at vedtage de tiltag, byrådet har igangsat for at styrke vores folkeskole. Også økonomisk. Vi er imod yderligere inklusion og afspecialisering i vores folkeskole og mener, at der længe har været et for stort fokus på at inkludere alle elever i en klasse. Konsekvensen er, at vi i dag ser for mange elever med særlige behov, der mistrives og skaber uro for de andre elever. Vi ønsker fortsat at investere i vores folkeskole, men også at pengene hovedsageligt skal gå til at løfte det faglige niveau. Vi må dog i denne forbindelse ikke tale vores fri- og privatskoler ned.

 

Torben Lollike, Radikale Venstre:

Radikale Venstre så gerne at man på den enkelte skole kan tilrettelægge skoledagen og undervisningen, som man vil - med afsæt i hvad der passer bedst til børnenes behov.

Det kræver, at Ringsted Kommune fortsat investerer i folkeskolen og fortsætter med at have fokus på den positive udvikling. Og giver tid og ro så lærere og ledelse kan udføre deres arbejde.

 

Britta Nielsen, SF:

Fortsætte den gode udvikling folkeskolen er i gang med i Ringsted Kommune - I SF arbejder vi for klasseloft på max 24 elever i hele skoleforløbet. Kortere skoledage flere timer med to voksne. Undervisningen skal ikke dikteres af nationale test og snævre læringsmål, så mere frihed til den enkelte skole. Tidlig og god indsats for børn, der er i mistrivsel. Mindre stress og mere ro på. Fokus på formålet med folkeskolen: give børn en grundlæggende dannelse, reflektere kritisk og få kundskaber og færdigheder; børn skal frem for alt blive til nogen frem for noget. En folkeskole med plads til alle, inklusion er ikke en spare-øvelse – alle børn skal have det rette skoletilbud til lige netop dem og med den støtte, de har behov for. Efteruddannelse af lærerne, så de rustes til at inkludere elever med særlige behov.

 

Således var politikernes ord – nu blev det vores tur: Rigtig god valgdag d. 16. november.

 

Og så et par andre nyheder til sidst:

 

 

 

Vi var på kongres i sidste uge. Også her skrev vi lidt undervejs på vores facebookside.

Der ligger også en masse artikler på folkeskolen.dk om kongressen. Kongressen var bygget op på en ny måde, så alle temaer under formandens beretning blev behandlet et ad gangen: lærerprofessionen, folkeskolens udvikling, rammen om folkeskolen, DLF som organisation, overenskomst, arbejdsmiljø og samfundet omkring os. Det alt overskyggende tema var inklusion/arbejdet med børn med særlige behov.

Det bliver dette næste problem, som ”Samarbejde om skolen” (KL, DLF og Skolelederforeningen – altså dem med forliget om de nationale test mm.) arbejder videre med.

Der blev vedtaget en mindre central kontingentstigning på 10.-, der dog er meget mindre, end man kunne forvente med almindelig løn- og prisfremskrivning.

 

Tak til alle jer, som deltog i Åbent Kursus og vores vælgermøde 😊

 

 

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe