Medlem Pensionister

Vedtægter

V E D T Æ G T E R



 

§ 1

 Foreningens navn er ”Ringsted-Sorø Lærerforenings Pensionistforening”



 

§ 2

Foreningen dækker Kreds 50 af Danmarks Lærerforening. Enhver, som er medlem af fraktion 4 i Ringsted-Sorø Lærerforening, er medlem af pensionistforeningen.

Medlemmer og ægtefæller (i bred forstand) kan deltage i foreningens arrangementer.

Derudover kan et medlem invitere et ikke medlem med, hvis der er plads. Vedkommende skal dog betale kostprisen.

 

§ 3

Foreningens formål er at arrangere udflugter og møder med faglige og underholdende indslag.



 

§ 4

Ringsted-Sorø Lærerforening yder et årligt tilskud, fastsat på kredsens general-forsamling.

Ved pensionering dækker medlemskab af Danmarks Lærerforening automatisk medlemskab af Pensionistforeningen



 

§ 5

Generalforsamling afholdes i december. Den indvarsles på kredsens hjemmeside og ved udsendelse til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden for pensionistforeningen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse.



 

§ 6

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:



 

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Regnskabsoversigt

4.      Indkomne forslag

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6.      Eventuelt.

 

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er valgt for 2 år ad gangen.

I ulige år vælges 3 medlemmer, og i lige år vælges 2 medlemmer. Det tilstræbes, at både Sorø og Ringsted kommuner er repræsenteret.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand, næstformand, kasserer og sekretær på sit første møde.

Til bestyrelsen vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode.

Pensionistforeningens regnskab revideres af en repræsentant for Ringsted-Sorø Lærerforenings kredsstyrelse samt sidstnævnte forenings revisorer.




 

§ 8

Foreningens vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på generalforsamlingens dagsorden, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.



 

§ 9

Ved opløsning af foreningen tilgår kassebeholdningen Ringsted-Sorø Lærerforening.



 

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 6/12 – 2012.









 

_________________________________                                                                            

                     Preben Clausen                                                   Mogens Larsen

                           Dirigent                                                            Kredsformand







 

058

Vedtægt-ny-12 – Vedtaget 6.12.12