Medlem Aktiviteter

Generalforsamling

Se referat fra generalforsamling den 25. marts 2021 på DLF InSite

 

 

Kære medlem

 

Hermed den endelige dagsorden til vores generalforsamling. Vi beder dig tilmelde dig på linket her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tURbQx1Ef02AcQXsPMXE5awt9ZXa21dIl5HShUdZ6KZUMENXVkRCNU9GMEdBR1dDVVpNR1FCRENaUi4u

Så har vi nemlig en chance for at vide, hvor mange deltagere vores hjælper til den virtuelle afvikling skal håndtere i mødet.

 

Generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 kl. 16.00 i

Kreds 50

 

Generalforsamlingen afholdes på

Teams: link til selve mødet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdkNzM1ZmYtZmEwZS00YTU4LWE2MTgtNjBlY2FlOWNhM2U0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22435b44b5-441d-4d7f-8071-05ec3cc5c4e5%22%2c%22Oid%22%3a%2295f52dac-dbda-4857-9791-d2854759e8a6%22%7d

 

Endelig dagsorden:

 

 

 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen.
 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. Beretningen udsendes til jer sammen med denne dagsorden, og vil ikke blive læst op på generalforsamlingen, men vil blive behandlet på selve generalforsamlingen😊
 5. Regnskab for 2020.
 6. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
 7. Fremlæggelse af budget 2021 og fastsættelse af kredskontingent.
 8. Eventuelt.
 9. Afslutning af generalforsamlingen.

 

På vegne af kredsstyrelsen med de bedste hilsener - Lise Vadsager

Vi beder dig logge på mødet i god tid inden kl. 16.

 

17.3.21

 

 

 

Kære medlem

 

 

 

Den årlige generalforsamling i Ringsted-Sorø Lærerforening plejer at også at være en social begivenhed. Men en generalforsamling er et møde, der skal afholdes ifølge foreningens vedtægter, fordi der er ting, vi som kredsstyrelsesmedlemmer har brug for at drøfte med medlemmerne. Vi vil derfor ikke udsætte den, men afholder den virtuelt i år. Når verden på et tidspunkt bliver sig selv igen, laver vi et socialt medlemsarrangement.

 

 

 

Vi håber derfor, at du vil give dit besyv med i din forening og finde tid til at deltage i

 

 

 

Generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 kl. 16.00 i

 

Kreds 50

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes på

 

Teams. Du vil inden generalforsamlingen modtage et link til mødet på den mail, du har opgivet på ”min side”.

 

 

 

Foreløbig dagsorden:

 

 

 

 

 

 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen.
 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. Beretningen udsendes til jer sammen med mødelink, og vil ikke blive læst op på generalforsamlingen, men vil blive behandlet på en ny måde😊
 5. Regnskab for 2020.
 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 10. marts 2021.
 7. Fremlæggelse af budget 2021 og fastsættelse af kredskontingent.
 8. Eventuelt.
 9. Afslutning af generalforsamlingen.

 

 

 

På vegne af kredsstyrelsen med de bedste hilsener - Lise Vadsager

 

 

 

 

 

Tilmelding er ikke nødvendig. Vi beder dig blot logge på mødet i god tid inden kl. 16.00.

 

 

 

22.02.2021

 

 

16. september 2020

 

Referat

Generalforsamling torsdag den 16. september 2020 kl. 16.30 i Kreds 50

Der er kaffe fra kl. 16.30

 

Generalforsamlingen afholdes i

Emmaus, Højskolevej 9, 4690 Haslev

 

 

 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager. Lise Vadsager bød velkommen til generalforsamlingen.
 2. Valg af dirigent. Kredsstyrelsen foreslog konsulent fra DLF, Allan Sørensen. Allan Sørensen valgt. Allan Sørensen takkede for valget og konstaterede, at formalia vedr. generalforsamlingens afholdelse var overholdt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig. Der blev herefter valgt stemmetællere.
 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag trykt i generalforsamlingsbladet. Der var ingen bemærkninger til forretningsordenen, hvorefter denne var godkendt.
 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. Omdelt på generalforsamlingen. Kredsstyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
 5. Regnskab for 2019. Revideret regnskab trykt i generalforsamlingsbladet. Kredskasserer Ingelise Jørgensen forelagde kredsen regnskab for 2019 og regnskab for Særlig Fond 2019. Regnskabet blev godkendt, og der blev meddelt decharge.
 6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
 7. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent. Kredsstyrelsens forslag er trykt i generalforsamlingsbladet. Kredskasserer Ingelise Jørgensen fremlagde på vegne af kredsstyrelsen budget for 2020 og forslag til kredskontingent for 2020. Forslag til kredskontingent vedtaget.
 8. Valg ifølge vedtægter for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2022.

 

Formand: Opstiller: Lise Vadsager, Frederiksberg Skole, Sorø kommune, nuværende formand.

Valgt: Lise Vadsager, Frederiksberg Skole.

 

2 kongresdelegerede/medlemmer af kredsstyrelsen: Opstiller: Ingelise Jørgensen, Vigersted Skole, fællestillidsrepræsentant og nuværende kongresdelegeret. Birgitte Lehrmann, Sorø Borgerskole, fællestillidsrepræsentant og nuværende kongresdelegeret. Benedikte Rodenkam Nielsen, tillidsrepræsentant, Campusskolen, Ringsted.

Valgt: Birgitte Lehrmann, Sorø Borgerskole.

            Ingelise Jørgensen, Vigersted skole.

           

1. suppleant for kongresdelegerede/medlem af kredsstyrelsen:

Valgt: Benedikte Rodenkam Nielsen, Campusskolen, Ringsted.

 

 

Suppleanter til kredsstyrelsen.                      

             1. suppleant til kredsstyrelsen/2. suppleant for kongresdelegerede:

            Valgt: Henriette Søs Bøndergaard, Valdemarskolen  

             2. suppleant til kredsstyrelsen/3. suppleant for kongresdelegerede:

            Valgt: Jakob Dahl, Holbergskolen.

           

            Revisorer: Opstiller: Lars Westermann Hansen, Dagmarskolen og Klaus Bolø, Pedersborg Skole.

            Valgt: Lars Westermann Hansen, Dagmarskolen og Klaus Bolø, Pedersborg Skole.      

            Suppleanter for revisorer:

            Valgt: Nanna Tang Bendig, tillidsrepræsentant, Byskovskolen, Ringsted.

            Erik Thomsen, Fraktion 4.

 

           

      9.   Eventuelt. Næste års generalforsamling afholdes d. 18. marts 2021 i Sorø.

    10.   Afslutning af generalforsamlingen. Lise Vadsager takkede Allan Sørensen for sikker og behagelig ledelse af generalforsamlingen og derefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen

 

    

    

     Michael Petersen                                                       Allan Sørensen

     Referent                                                                    Dirigent

 

  

    Lise Vadsager

    Kredsformand

 

 

Dagsorden til

 

Valggeneralforsamling onsdag den 16. september 2020 kl. 17.00 i Kreds 50

 

Der er kaffe fra kl. 16.30

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes på

 

Emmaus, Højskolevej 9, 4690 Haslev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager.
 2. Valg af dirigent. Kredsstyrelsen foreslår konsulent fra DLF Allan Sørensen.
 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag trykt i generalforsamlingsbladet.
 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. Omdeles på generalforsamlingen.
 5. Regnskab for 2019. Herunder orientering om salg af lejlighed og anbringelse af investering af afkast. Revideret regnskab trykt i generalforsamlingsbladet.
 6. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
 7. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent. Kredsstyrelsens forslag er trykt i generalforsamlingsbladet.
 8. Valg ifølge vedtægter for perioden 1. oktober 2020 til 31. marts 2022.

 

Formand: Opstiller: Lise Vadsager, Frederiksberg Skole, nuværende formand

 

2 kongresdelegerede/medlemmer af kredsstyrelsen: Opstiller: Ingelise Jørgensen, Vigersted Skole, fællestillidsrepræsentant og nuværende kongresdelegeret. Birgitte Lehrmann, Sorø Borgerskole, fællestillidsrepræsentant og nuværende kongresdelegeret. Benedikte Rodenkam Nielsen, tillidsrepræsentant på Campusskolen.

 

1. suppleant for kongresdelegerede/medlem af kredsstyrelsen: Opstiller:

 

            1. suppleant til kredsstyrelsen/2. suppleant for kongresdelegerede:

 

           Opstiller: Henriette Søs Bøndergaard, tillidsrepræsentant på Valdemarskolen.

 

            2. suppleant til kredsstyrelsen/3. suppleant for kongresdelegerede: Opstiller:

 

            Revisorer: Opstiller: Lars Westermann Hansen, Dagmarskolen og Klaus Bolø, Pedersborg Skole.

 

            Suppleanter for revisorer: Opstiller:

 

      9.   Eventuelt.

 

    10.   Afslutning af generalforsamlingen.

 

 

 

     Med venlig hilsen

 

     Lise Vadsager

 

     Kredsformand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.20   

 

 

 

 

Foreløbig dagsorden til

Valggeneralforsamling onsdag den 16. september 2020 kl. 17.00 i

Kreds 50

Der er kaffe fra kl. 16.30

 

 

Generalforsamlingen afholdes på

Emmaus, Højskolevej 9, 4690 Haslev

 

 

 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen.
 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning.
 5. Regnskab for 2019. Herunder orientering om salg af lejlighed og anbringelse af investering af afkast.
 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 28. august 2020.
 7. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent.
 8. Valg ifølge vedtægter for perioden 1. oktober 2020 til 31. marts 2022.
 9. Eventuelt.
 10. Afslutning af generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Lise Vadsager

Kredsformand

 

Tilmelding senest den 3. september 2020 foregår således:

*Hvis du har en Tillidsrepræsentant, skal du tilmelde dig til ham/hende

*Alle andre skal sende en mail til 050@dlf.org

 

 

13.8.20

 

 

 

 

 

 

 

Referat 2019

Generalforsamlingsbeslutning 2016 Formandshonorar

Generalforsamlingsbeslutning 2016 Konsulent